Plan- og Bygningsrett

Plan- og bygningsretten er et komplekst regelverk som griper inn i de fleste bygge- og eiendomsprosjekter, både for næringsdrivende og privatpersoner.

Rettsområdet har regler om arealplaner, planbestemmelser og utbyggingsavtaler, opprettelse, endring og deling av eiendommer, bygging, ombygging, bruksendring og riving av byggverk, krav til byggetomten, terrenginngrep, vei, vann og avløp, refusjon av utgifter til tiltak som kommer andre eiendommer til gode, ansvar og kontroll, ulovlighetsoppfølging og sanksjoner m.m.

I enkelte saker oppstår det behov for å kartlegge og vurdere ansvarsforhold ved skader og mangler som følge av utbygging herunder bygningsmyndighetenes erstatningsansvar.

Vårt kontor har god erfaring med og bistår i alle ledd i plan- og byggesaksprosessen, i klagesaker og i saker for domstolene.