Personskaderett

Kan du har rett på erstatning som følge av en personskade?

Dersom du har pådratt deg en skade som følge av trafikkulykke, arbeidsulykke, behandlingsfeil hos lege eller annet helsepersonell, kan du ha rett til erstatning. I tillegg kan det tilkjennes erstatning for en rekke sykdommer som er påført i yrkessammenheng, eksempelvis astma. Også skader påført av enkeltpersoner gjennom forsettelig eller uaktsom/ klanderverdig handling kan gi rett til erstatning, eksempelvis voldsutøvelse. Erstatning tilkjennes for inntektstap, tapt arbeidsevne i hjemmet, utgifter og den nedsatte funksjonsevne (mènerstatning). Dersom hendelsen har medført dødsfall, kan det tilkjennes forsørgertapserstatning.

Utgifter til advokat er vanligvis å anse som en nødvendig merutgift etter en erstatningsmessig skade, slik at disse utgiftene normalt sett blir dekket av skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Det er særlig i forbindelse med fastsettelse av ansvar, årsakssammenheng og erstatningsutmåling at bistand fra erfaren advokat på rettsområdet er viktig. Vi har advokater med omfattende erfaring på rettsområdet, og tilbyr gratis førstegangskonsultasjon dersom du ønsker å få vurdert din sak og dine rettigheter.