Barn og familierett

Fast bosted, samvær og foreldreansvar.

Etter samlivsbrudd er det nødvendig å komme frem til ordninger vedrørende felles barn – hvor barna skal bo og hvilket samvær de skal ha med den andre av sine foreldre. Alle foreldre må i første omgang stille til mekling på et familievernkontor hvor målet er å komme frem til en avtale vedrørende barna.

Dersom man ikke lykke i dette vil det være naturlig at foreldrene oppsøker hver sin advokat for å få hjelp til den videre prosessen. Prosessen starter også her ved at man søker å finne frem til en løsning. Dersom en ikke lykkes i dette vil advokaten bistå med å bringe saken inn for rettsystemet. Tema i slike saker er hvilken omsorgsløsning som er best for barna.

Dersom du har inntekt under fastsatte grenser vil du ha krav på fri rettshjelp / fri sakførsel i disse sakene.
Vårt kontor har lang og bred erfaring med saker etter barneloven.

Barnevern – omsorgsovertagelse

Barnevernet starter undersøkelse i forhold til barn dersom de får inn en bekymringsmelding fra en offentlig etat (helsestasjon, skole, barnehage), privatpersoner eller fagpersoner. En undersøkelse kan resultere i at saken henlegges (dersom det ikke er grunn til bekymring) eller at foreldre tilbys hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, eller i ytterste konsekvens at det offentlige overtar omsorgen for barna og plasserer dem i fosterhjem eller på institusjon.

I undersøkelsesfasen kan det søkes om fri rettshjelp dersom en har lav inntekt (under fastsatte grenser).

Dersom barnevernet har fremmet sak om omsorgsovertagelse har du krav på fri sakførsel uavhengig av inntekt.

Vårt kontor har bred erfaring i å bistå både barn og foreldre i saker etter barnevernloven på ethvert trinn i prosessen.

Artikkel om barnebortføring her: