Rettshjelpsforsikring

Til mange forsikringer er det knyttet rettshjelpsdekning. Det innebærer at den forsikrede i enkelte sakstyper delvis vil få dekket kostnader til advokat.

Klienten vil måtte dekke en egenandel som normalt utgjør, kr. 4.000,- + 20 % av de overskytende rettshjelpskostnadene.

Dekning av advokatbistand i slike saker er begrenset til rimelig og nødvendig arbeid.

Rettshjelpsdekningen er normalt oppad begrenset til kr. 80.000,- til kr. 100.000,-. Rettshjelpsforsikringen er under enhver omstendighet begrenset til tvistesummen. Saksomkostninger utover dette er normalt ikke omfattet av forsikringen.

Det er bare egne saksomkostninger som dekkes. Eventuell idømte omkostninger faller utenfor.

Dersom du har forsikring med rettshjelpsdekning vil advokaten avklare med forsikringsselskapet om forsikringen gjelder i den aktuelle saken.