Fri rettshjelp

Dersom din inntekt er kr. 246.000,- (pr. 2013) brutto eller lavere pr. år (kr. 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi), og din formue ikke er høyere enn kr. 100.000,- vil det kunne ytes fri rettshjelp fra staten. Dette gjelder noen utvalgte sakstyper.

Advokatbistand i slike saker er begrenset til rimelig og nødvendig arbeid.

Det påløper egenandel på fri rettshjelp. Personer med bruttoinntekt under kr. 100.000,-pr. år betaler ikke egenandel. Personer med bruttoinntekt over kr. 100.000,- betaler ved fritt rettsråd en egenandel tilsvarende offentlig salærsats (2013:  kr. 945,-).

Ved fri sakførsel for retten skal det betales en egenandel på 25% av rettshjelpsutgiftene, begrenset oppad til 5 ganger offentlig salærsats. Det betales ikke mva av egenandelen.

Inntektsopplysninger må dokumenteres.

Eventuell dispensasjon fra inntektsgrensene praktiseres strengt.