Priser

Advokater er pålagt å ha prisopplysninger tilgjengelig for sine klienter.

Etter forskrift om prisopplysning for tjenester av 28. november 1997, fastsatt med hjemmel i konkurranselovens § 4-1, skal det så langt det er praktisk mulig opplyses om prisene på de tjenester som utføres, jfr. forskriftens § 3.

PRISOPPLYSNINGER

Alminnelig timepris er fra kr. 1.500,- til kr. 2.500,- + 25 % mva. Prisen varierer bl.a. på bakgrunn av sakens art, omfang, vanskelighetsgrad og resultat.

Pris for enkelttjenester opplyses på forespørsel, og vil avhenge av sakens art og omfang.

Pris for helhetlig oppdrag vil kunne anslås på forespørsel, og vil bl.a. avhenge av sakens art og omfang.